องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview75
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ประจำปี พ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file ประกาศราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเชล) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
insert_drive_file ประกาศขายหอถังประปา (แบบแชมเปญ) grade
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง สรุปผลการจัดเก็บภาษีท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview115

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview33

camera_alt กิจกรรม
เวลา 08.00 น.นำโดยนายสุขสันติ วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยนายนิกุล คุณมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. ร่วมงานพิธีหล่อพระพุทธรูป ณ... [4 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมจิตรอาสาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณวัดท่าเดื่อ [29 พฤศจิกายน 2566]
เวลา 15.00 น. นำโดยนายนิกุล คุณมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมงานพิธีฌาปณกิจ คุณพ่อบุญเหลือ งามปอด (คุณพ่อ หน.สำนักปลัด) ที่เมรุวัดป่าโนนแสงทอง ม. 6 บ้านสร้างดู่... [20 พฤศจิกายน 2566]
วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระรัชฎา ต.เดื่อศรีคันไชย อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร [20 ตุลาคม 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
info ระบบ back officeimage เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d [25 กุมภาพันธ์ 2566]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 79
เดือนนี้8,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)56,820
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
ซื้อเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบอัตโนมัติ Egp | เปิดอ่าน : pageview7
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/ว 21136 , 21138 ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาดำเนินการทางวินัยอละการให้ออกจากราชการของพนักงานเทศบาลและแต่งตั้งคณะอนุุกรรมการพิจารณาอุทธรณืและการร้องทุกข์ของพนักงานเทศบาล
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว469 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ให้ทบทวนข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535
08 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว468 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2566 เรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว 20976 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน 0023.6/ว20988 ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2566 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. ....
06 ธ.ค. 2566
ที่ สน0023.5/21010 ด่วนที่สุด ลงวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2566 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)ไตรมาสที่1(เพิ่มเติม)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
สน.คท.
04/12/2566
04/12/2566
กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย กรณีช้างป่าหรือสัตว์ป่าทำลายพืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กต.
04/12/2566
04/12/2566
ขอแก้ไขชื่อภาษาอังกฤษของศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC)

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ