องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) หอถังประปาเหล็กแบบแชมเปญ grade
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview11
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางขั้นต่ำ (สำหรับขาย) หอถังประปาเหล็กแบบแชมเปญ grade
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview18
photo ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง กำหนดระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๖ และการชำระค่าปรับ เงินเพิ่ม กรณีชำระภาษีเ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview126
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview144
photo โครงการรับชำระภาษีท้องถิ่นนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview142

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง

camera_alt กิจกรรม
วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสันติสุข วิเวก นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย(พืชไร่) ในเขตพื้นที่ ต.เดื่อศรีคันไชย จำนวน 45 ราย โดยมีนายก... [26 กันยายน 2566]
ในวันที่ 24 กันยายน 2566 นายนิกุล คุณมี นายกอบต.เดื่อฯพร้อมสมาชิกสภา อบต.เดื่อฯ และนายวิสุทธิ์ หลอดเหลา กำนันตำบลเดื่อฯให้การตอนรับ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย น.ส.สกุลนา ... [25 กันยายน 2566]
วันที่14 กันายน 2566 นายนิกุล คุณมี อบต.เดื่อศรีคันไชย มอบหมายให้ นายเอกนรินทร์ สุขกุล เลขานุการฯออกติดตามประเมินผลการทำงานดครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์(แบบเคลื่อนที่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พลังงาน จังหวัดสกลนคร [15 กันยายน 2566]
ตามโครงการธรรมสัญจร ณ วัดดอนสวรรค์ ในวันที่ 11 กันยายน 2566 อบต.เดื่อศรีคันไชย ร่วมทำบุญถวายจตุปัจจัย และร่วมทำโรงทานลูกชิ้นทอด [11 กันยายน 2566]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
image เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d [25 กุมภาพันธ์ 2566]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [24 กุมภาพันธ์ 2566]
 
บุคลากรภายใน
image ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 8
เดือนนี้8,333
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)56,820
ทั้งหมด 280,000


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
28 ก.ย. 2566
ที่ สน0023.5/ว16748 ลงวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 เรื่องซักซ้อมแนวทางการปฎิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพื่มเติมครั้งที่ ๒)
28 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 16831 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (เพิ่มเติม)
28 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ว 16841 ลงวันที่ 28 กันยายน 2566 เรื่อง ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)
28 ก.ย. 2566
ด่วนที่สุด ที่ สน0023.5/16838 ลงวันที่ 27 กันยายน พศ.2566 เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบงคับ(ค่าเช่าบ้าน)ไตรมาสที่4(เพื่มเติม)
27 ก.ย. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก)
27 ก.ย. 2566
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๙๙๑ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ (ชุดเล็ก)


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/09/2566
28/09/2566
แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กพส.
25/09/2566
28/09/2566
การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 คลินิกพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
การรายงานข้อมูลการจัดตั้งชุมชนและคณะกรรมการชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566
สน.คท.
27/09/2566
28/09/2566
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กพส.
28/09/2566
28/09/2566
มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กม.
28/09/2566
28/09/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ