messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขุนภูมิ-ตำบลศรีวิชัย
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านขุนภูมิ-ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์และพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย เรื่อง งบเเสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48

play_arrow จัดซื้อจัดจ้าง
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview9
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78

camera_alt กิจกรรม
โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2567 ณ บริเวณสวนสาธารณะสระรัชฏาภิเศก วันที่ 22 พฤษภาคม 2567[24 พฤษภาคม 2567]
การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภาคเรียนที่ 1-2567 ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปานเจริญ และศูนย์ฺพัฒนาเด็กเล็กบ้านขุนภูมิ...[20 พฤษภาคม 2567]
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย จัดงานพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี[14 พฤษภาคม 2567]
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายชิตพล ไสยสาลี ปลัดอำเภอ(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักาาราชการแทน นายอำเภอวานรนิวาส พร้อมด้วยแม่บ้านมหาดไทย สมาชิกกิ่งกาชาด อ.วานรนิวาส มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบวาตภัย...[8 พฤษภาคม 2567]
 
info ระบบ back officeimage เชิญชวนผู้ติดต่อรับบริการ ร่วมตอบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (EIT)แสกน QR Code เพื่อประเมินทันที
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/7io44d[25 กุมภาพันธ์ 2567]
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)[24 กุมภาพันธ์ 2567]
 
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑ อีเมลล์ : Duasrikanchai_2556@hotmail.com ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลกลาง) : saraban@dsk.go.th เว็บไซต์: www.dsk.go.th
แผนที่หน่วยงาน
การติดต่อหน่วยงานรอปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย ถ.เดื่อเจริญ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๒๐ โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑ อีเมลล์ : Duasrikanchai_2556@hotmail.com ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง(อีเมลกลาง) : saraban@dsk.go.th เว็บไซต์: www.dsk.go.th
แผนที่หน่วยงาน

การติดต่อหน่วยงาน

รอปรับปรุง
บุคลากรภายใน
info_outline ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083
(นายนิกุล คุณมี)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 081-9641083

สถิติ sitemap
วันนี้ 331
เดือนนี้2,102
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)76,134
ทั้งหมด 280,000


public หนังสือราชการ ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร
วันที่หนังสือเรื่อง
27 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุด ที่ สน 0023.6/ ว9636 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี (ภาคทฤษดี) เขตสุขภาพที่ 8
27 พ.ค. 2567
ที่ สน 0023.6-ว9716 ลว. 27 พ.ค. 67 เรื่อง การติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ Solar cell / Solar Rooftop
27 พ.ค. 2567
ที่ สน 0023.6-ว9721 ลว. 27 พ.ค. 67 เรื่องการแต่งตั้ง คกก.สิงปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท.
27 พ.ค. 2567
ที่ สน 0023.6/ว 9752 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญส่งผลงานเพื่อคัดเลือก Prime Minister Roads Safety Award และส่งผลงานประกวดทางวิชาการ
27 พ.ค. 2567
ที่ สน ๐๐๒๓.๒/๒๑๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษ๓าคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ (ชุดเล็ก)
27 พ.ค. 2567
ด่วนที่สุดที่สน0023.5/9758ลงวันที่27พฤษภาคม2567เรื่องการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานไตรมาสที่ ๓(เดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๗ เพิ่มเติม


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กค.
23/05/2567
23/05/2567
แนวทางปฏิบัติในการจัดให้สถาบันการเงินเช่าและยกเลิกสัญญาเช่าที่ราชพัสดุ
กค.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของกรมบัญชีกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขออนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าปฏิบัติงานในโรงเรียน เพื่อติดตามผลการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเป็นผู้นำด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับสูง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอความกรุณาเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ชุดความรู้การปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างวินัยด้านความปลอดภัยทางถนน สำหรับเด็กปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
23/05/2567
23/05/2567
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพวิทยากรแกนนำงานอนามัยโรงเรียนเด็กกลุ่มเปราะบาง
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ