องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box ผู้บริหาร

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box สภา-อบต

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นางพรวารี นิยมสัตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางพรวารี นิยมสัตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิรินุช กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิรินุช กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณชพร ซาระวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวณชพร ซาระวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเพ็ญนภา สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเพ็ญนภา สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายช่างโยธา
account_box กองการศึกษาศาสนาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสันศนีย์ เทศประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสันศนีย์ เทศประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาวดี แซ่อึ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาวดี แซ่อึ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 48