องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑

ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
account_box ผู้บริหาร
นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0890973850
นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 0890973850
นายกรุงศรี วังชา
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0630231146
นายกรุงศรี วังชา
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0630231146
นายสง่า อุ่นแก้ว
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0655676618
นายสง่า อุ่นแก้ว
รองนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0655676618
นายสมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0937105650
นายสมัย พลสันต์
เลขานุการนายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 0937105650
account_box สภา-อบต
นายปัญญา วงศ์สง่า
ประธานสภา อบต.
นายปัญญา วงศ์สง่า
ประธานสภา อบต.
นายอนุภาพ คชพล
รองประธานสภา อบต.
นายอนุภาพ คชพล
รองประธานสภา อบต.
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
เลขานุการสภา อบต.
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
เลขานุการสภา อบต.
นายคำภา กาญบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายคำภา กาญบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายกาวี มะโนสิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายกาวี มะโนสิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1
นายยุทธชัย ปู่ทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายยุทธชัย ปู่ทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวิกรานต์ นวลสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายวิกรานต์ นวลสิงห์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2
นายอัครชัย แสงธาดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายอัครชัย แสงธาดา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจรัญ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายจรัญ ว่องไว
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3
นายสุทธา ศรีเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายสุทธา ศรีเทพ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูมิ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4
นายเสถียร จันทร์มาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายเสถียร จันทร์มาลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสุดารัตน์ ใจวัน
มาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นางสุดารัตน์ ใจวัน
มาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5
นายชาญชัย โพธิกมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายชาญชัย โพธิกมล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนิรันดร์ ดอบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายนิรันดร์ ดอบุตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6
นายปัญญา วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายปัญญา วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายณรงค์ วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายณรงค์ วงศ์สง่า
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 7
นายจันทร คุณสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจันทร คุณสมบัติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจตุรงค์ ถีระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายจตุรงค์ ถีระพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8
นายสมทบ แสงพรมชาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสมทบ แสงพรมชาลี
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9
นายเสนีย์ พ่วงทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายเสนีย์ พ่วงทิม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
ร.ต.พลชัย โยควัฒน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10
นายอดิศร บุตรชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายอดิศร บุตรชาติ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายวินิจ นิยมเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายวินิจ นิยมเหลา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 11
นายอนุภาพ คชพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายอนุภาพ คชพล
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญแทน ศรีหาพุฒ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายบุญแทน ศรีหาพุฒ
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 12
นายนิรัญ ทองโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายนิรัญ ทองโคตร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 13
นายสุริยันต์ สง่าพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสุริยันต์ สง่าพันธ์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำรวย ศรีวันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายสำรวย ศรีวันทา
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 14
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายนิ่ม ฝ่ายรีย์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 15
นายภาณรงค์ พลสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายภาณรงค์ พลสันต์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายณัฐพล เที่ยงทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายณัฐพล เที่ยงทัศน์
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 16
นายคัณชิต ธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายคัณชิต ธิสาร
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายชะนะ สิงห์งาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
นายชะนะ สิงห์งาม
สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 17
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสาวบุพปัทม์ โยสะอาด รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตำแหน่งว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
นางพรวารี นิยมสัตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นางพรวารี นิยมสัตย์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นายวัลลภ นันทา
นักพัฒนาชุมชน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
account_box กองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสุภาพร โอษะคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางศิรินุช กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิรินุช กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวณชพร ซาระวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางสาวณชพร ซาระวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเพ็ญณี ดามะนาว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
นางเพ็ญนภา สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางเพ็ญนภา สวัสดี
เจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายช่างโยธา
นายกิตติศักดิ์ แสนภูวา
นายช่างโยธา
account_box กองการศึกษาศาสนาฯ
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวยศวดี วิลาลัย
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสันศนีย์ เทศประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสันศนีย์ เทศประสิทธิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวเพชรรัตน์ สุราษฎร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาวดี แซ่อึ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวรัตนาวดี แซ่อึ้ง
ครูผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย
โทร : 089-0973850

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 53
เดือนนี้ 5,342
เดือนที่แล้ว 11,927
ทั้งหมด 112,353