องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5718585
นายปิยวิทย์ นามผา
นักทรัพยากรบุคคล
โทร : 083-2608283
นางสาวสุจิตตรา เนียมเพราะ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 091-8611648
นายศราวุธ พรมชัย
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 093-3597116
นายวัลลภ นันทา
นักวิชาการเกษตร
โทร : 098-1828540
นายนิติพนธ์ ทองโคตร
นิติกร
โทร : 084-8785845
นางอโนรัตน์ ทองพราว
เจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 081-7084080
นายภาณุวัฒน์ พาบุ
เจ้าพนักงานป้องกันฯ(ชง.)
โทร : 091-7836467
นางสาวณัทญากร หีบแก้ว
เจ้าพนักงานสาธารณสุข(ปง.)
นางสาวบรรทม ผาอินดี
เจ้าพนักงานสุขาภิบาล(ปง.)