messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box กองคลัง
นางสาวทัตพิชา ผาลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-7618828
นางศิรินุช กางทอง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 066-1355851
นางสาวณชพร ซาระวงค์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 093-4155525
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางไพวัลย์ ประทุม
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
โทร : 063-5827687