องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
สิบตำรวจเอกสุรศักดิ์ น้อยบาท
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย
โทร : 087-9515458
นางรวีวรรณ สุดเสน่หา
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 088-3268784
นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 089-5718585
นางสาวทัตพิชา ผาลี
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 085-7618828
นายมีศักดิ์ ปรางค์แก้ว
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 086-2415594
ว่าที่ ร.ต.นาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 098-2565265