ชื่อเรื่อง : จ้างค่าจ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านขุนภูมิ (หมู่ที่ ๕,๑๒,๑๗) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง