ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (พัดลมติดผนัง) จำนวน ๑๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง