ชื่อเรื่อง : โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก ๒ ชั้น