ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุประปา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง