ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านขุนเจริญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง