ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดเก็บค่าน้ำประปา บ้านท่าแร่ (หมู่ที่ ๓,๑๔,๗,๖) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง