ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๑๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง