ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน กข-2909 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง