ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านคำหมูน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง