ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๐-๐๐๕,๐๐๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง