ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะ รถยนต์ทะเบียน กข-๘๖๓๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง