ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาจัดทำป้ายสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง