ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวทางแอสฟัสท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 8,13,16 ตำบลเดื่อศรีคันไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)