ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโคกสำราญ-บ้านตาดโตน หมู่ที่ 8 บ้านโคกสำราญ ตำบลเดื่อศรีคันไชย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)