info_outline ข้อมูลการติดต่อ

 

ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย โทร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๖๖๓๕ ต่อ ๑๑


ข่าวประชาสัมพันธ์
volume_down ประกาศ-ประชาสัมพันธ์
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั่วไป
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35 |
แนวทางเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32 |
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33 |
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82 |
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ2537แก้ไขเพิ่มเดิม(ฉบับ6) พ.ศ.2552 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80 |
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจราณาคดีปกครองพ.ศ2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89 |
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองพ.ศ2539แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่2)พ.ศ2557 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92 |
พระราชบัญญัติความรับผิดทางระเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ2539 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84 |
ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 108 |
พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
ระเบียบ กค.ว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณี ฉุกเฉิน(ฉบับ2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังฯเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีฉกเฉิน พ.ศ.2556 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75 |
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการพ.ศ2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81 |
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76 |
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทางราชการ พ.ศ2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78 |
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับ2) พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100 |
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน

 (นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

สายตรง
นายก อบต.เดื่อศรีคันไชย

โทร 089-0973850


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 180
เมื่อวาน 434
เดือนนี้ 7,063
เดือนที่แล้ว 11,116
ทั้งหมด 60,131