messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั่วไป
คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 21
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 83
ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 198
แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 313
แนวทางเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 314
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | เปิดอ่าน : 314
พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 358
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 369
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | เปิดอ่าน : 311
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | เปิดอ่าน : 381
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 272
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 250
หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 263
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 284
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 245
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงินการเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท. พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 241
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับ2) พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 257
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2และ3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 252
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินข้าราชการ พ.ศ 2536 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 332
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 253
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2