องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย info_outline ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เดื่อศรีคันไชย
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
play_arrow กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั่วไป
insert_drive_file รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file ระเบียบว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 136
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติกรณีปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติหน้าที่ของนายกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 240
insert_drive_file แนวทางเสนอโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 235
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริหารของ อปท. poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 244
insert_drive_file พระราชกฤษฏีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 283
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 279
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และะการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 253
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 188
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ2545 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 186
insert_drive_file หลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการ-2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองท้องถิ่นพ.ศ2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนา อปท.พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2559 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน ฝากเงินการเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงิน อปท. พ.ศ.2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินของ อปท.(ฉบับ2) พ.ศ.2548 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ2541 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ2และ3) พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินข้าราชการ พ.ศ 2536 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 ตุลาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
1 - 20 (ทั้งหมด 35 รายการ) 1 2